מאגר מידע
מאגר מידע > ערים, מדינות ואימפריות > יוון העתיקה

יוון העתיקה

כתר הוצאה לאור

מִלים רַבּוֹת שֶאֲנַחנוּ מִשתַמשים בָּהֶן הַיוֹם, רַעיוֹנוֹת וּמוּשָׂגים רַבּים וַאֲפילוּ צוּרוֹת שֶל בּידוּר – יֵש לָהֶם שוֹרָשים בָּעוֹלָם שֶל יָוָון הָעַתיקָה. לִפנֵי כּ-2,500 שָנָה הֵקימוּ הַיוָונים חֶברָה שֶהִשפּיעָה עַל הָעוֹלָם יוֹתֵר מִכָּל חֶברָה אַחֶרֶת. אַדריכָלים יוָונים יָצרוּ סִגנוֹן בּנייָה שֶאֲנַחנוּ מחַקים אוֹתוֹ עַד הַיוֹם. הוֹגֵי דֵעוֹת יוָונים שָאֲלוּ שאֵלוֹת עֲמוּקוֹת עַל הַחַיים, וַעֲדַיין אֲנַחנוּ מַמשיכים לָדוּן בָּהֶן. הַתֵיאַטרוֹן הַמוֹדֶרני מבוּסָס עַל מַחֲזוֹת יוָוניים עַתיקים שֶהוֹעוֹלוֹ תַחַת כּיפַּת הַשָמַיִם לִפנֵי אַלפֵי שָנים. הַיוָונים הֵקימוּ בּאָתוּנָה אֶת הַדֶמוֹקרַטיָה (שִלטוֹן הָעָם) הָרִאשוֹנָה בָּעוֹלָם. ואוּלָם, רַק גבָרים חוֹפשיים שֶנוֹלדוּ בּאָתוּנָה הוּרשוּ להַבּיעַ אֶת דַעתָם בּעִניינֵי הַמִמשָל. עַל הַחֶברָה בּיָוָון הָעַתיקָה עָברוּ תמוּרוֹת רַבּוֹת, ותוֹר הַזָהָב שֶלָהּ הָיָה בַּשָנים 600-300 לִפנֵי הַספירָה. הָאוֹמָנוּיוֹת והַתרבּוּת פָּרחוּ בַּתקוּפָה הַהיא. לבַסוֹף כָּבשוּ הַמָקֶדוֹנים אֶת יָוָון, בּהַנהָגָתוֹ שֶל פיליפּ הַמָקֶדוֹני, אֲבָל הַתַרבּוּת הִמשיכָה לִפרוֹחַ בּיָמָיו שֶל אֲלֶכּסַנדֶר, בּנוֹ שֶל פיליפּ, שֶהֵפיץ אֶת תַרבּוּת יָוון וּמַחֲשַבתָהּ בּכָל הַמִזרָח הַתיכוֹן וּצפוֹן אַפריקָה.

אָתוּנָה
העולם היוָוני בימי גדוּלתוֹ היה מורכב מערים עצמאיות רבות, שנקראו ערים-מדינות. אָתוּנָה, שהיה לה נמל מפואר בפּירֶאוּס, היתה החשובה שבערים-מדינות. היא נעשתה מרכז התרבות והציוויליזַציָה היוונית ומשכה אליה מחזאים והוגים רבים, כגון סוֹקרָטֶס. באתונה הונהגה הדמוֹקרטיה. אנשים התאספו באָגוֹרָה (כיכר השוּק) כדי לקנות ולשוחח זה עם זה. האַקרוֹפּוֹליס (עיר גבוהה) התנשאה מעל אתונה.

ספַּרטָה
הָעיר-מדינָה הַשנייָה בַּחֲשיבוּתָהּ בּיָוָון הָיתָה עיר שֶל לוֹחֲמים. אוֹרַח הַחַיים הַספַּרטָני הָיָה חֲמוּר וּממוּשמָע. כָּל נַעַר הִתחיל בּאימוּנים צבָאיים כּשֶמָלאוּ לוֹ שֶבַע שָנים ונִשאַר חַיָיל עַד שֶהָיָה בֶּן שישים. הַנָשים שָמרוּ עַל כּוֹשֶר גוּפָני טוֹב בּאֶמצָעוּת ריצָה והִתאַבּקוּת. חַיָילֵי הָרַגלים הַספַּרטָנים הִטילוּ אֶת אֵימָתָם עַל כָּל הָעוֹלָם הַיוָוני.

הצי
לאָתוּנאים היה צי חזק ובו יותר מ-200 טרירֶמוֹת – אוניות מלחמה שהונעו בכוח מפרשֹ מרובע ו-170 חותרים שישבו בשלוש שורות. הם חתרו במהירות עצומה ונגחו בחוזקה את אוניית האויב. ב-480 לפני הספירה, במלחמות נגד הפַּרסים, מחץ הצי האתונאי את הצי הפרסי בקרב הימי בסָלָמיס.

הַתֵיאַטרוֹן הַיוָוני
הַדרָמָה נוֹלדָה בּאָתוּנָה. מקוֹרָה בּזִמרָה וּמִשֹחָק שֶהָיוּ חֵלֶק מִן הַחֲגיגוֹת הַדָתיוֹת לִכבוֹד דיוֹניסוֹס, אֵל הַיַיִן. הַקָהָל צָפָה בּסִדרָה שֶל מַחֲזוֹת; בּסוֹף הַפֶסטיבָל חילקוּ פּרָסים לַמַחֲזֶה ולַשַֹחֲקָן הַטֹובים יוֹתָר. מִן הַהַתחָלוֹת הָאֵלֶה צָמחוּ הַטרָגֶדיוֹת והַקוֹמֶדיוֹת שֶכָּתבוּ מַחֲזָאים כּגוֹן סוֹפוֹקלֶס ואָריסטוֹפָנָס. הַטרָגֶדיוֹת עָסקוּ בִּבעָיוֹת אֱנוֹשיוֹת וּבסֵבֶל גָדוֹל. הַקוֹמֶדיוֹת הָיוּ מַחֲזוֹת מלֵאֵי הוּמוֹר פָּרוּעַ וּבדיחוֹת וגַם בּיקוֹרֶת ולַעַג עַל מַנהיגים, דֵעוֹת וּמוֹסָדוֹת.

הֹוגֵי דֵעוֹת
חכמי אָתוּנָה השפיעו השפעה רבה על ההשכלה והתרבות ביָוָון במהלך המאה ה-5 וה-4 לפני הספירה. סוֹקרָטֶס (469-399 לפני הספירה) הוא מן המפורסמים שבהם. הוא דן במשמעות החיים ונהג לשאול שאלות מחוּכּמוֹת ובאמצעותן להוכיח לתלמידיו שתפיסתם מוטעית. סוקרטס לא כתב שום ספר בעצמו, אך אחד מתלמידיו, אַפּלָטוֹן (427-347 לפני הספירה), הציבו במרכז כמה מספריו.

ציוּר עַל כַּדים
הַציוּרים עַל הַכַּדים הַיוָוניים מסַפּרים לָנוּ הַרבֵּה עַל חַיֵי הַיוֹם יוֹם בּיָוָון הָעַתיקָה. לעִתים הַציוּרים מתָאֲרים אֵירוּעַ נוֹגֵעַ לַלֵב, כּגוֹן לוֹחֵם הַנִפרָד לשָלוֹם מִבּנֵי מִשפַּחתו לִפנֵי צֵאתוֹ לַקרָב. כּמוֹ כֵן מצוּיָרים עֲלֵיהֶם הָאֵלים הָרַבּים שֶהַיוָונים סָגדוּ לָהֶם.

‏‏יוון העתיקה
(כל התאריכים לפנה"ס)

1500 לפנה"ס - התרבות המינואית (על האי כרתים) בשיאה
1400 בקירוב - התרבות המיקנית, שמרכזה בארמונות הגדולים בחצי האי היווני, שולטת ביוון
1250 בקירוב - תאריך משוער של מלחמות טרויה בין המיקנים לעיר טרויה
1000 בקירוב - עמים דוברי יוונית מגיעים ליוון ומייסדים את הערים-מדינות הראשונות
776 - המשחקים האולימפיים הראשונים נערכים באולימפיה
750 בקירוב - נוסדות המושבות היווניות הראשונות
505 בקירוב - נוסדת הדמוקרטיה באתונה
449-500 - המלחמות הפרסיות; מדינות יוון מתאחדות כדי להביס את הפרסים
400 בקירוב - תור הזהב של התיאטרון היווני
490 - היוונים מנצחים את הפרסים במרתון
480 - היוונים הורסים את הצי הפרסי בקרב סלמיס
479 - תבוסה סופית של הפרסים בפלטיאה
429-461 - פריקלס מושל באתונה; נבנה הפרתנון
404-431 - מלחמת הפלופונס בין אתונה לספרטה; ספרטה נעשית שליטה ביוון
359 - פיליפ נעשה מלך מקדוניה
338 - פיליפ ממקדוניה כובש את יוון
323-336 - אלכסנדר הגדול, בנו של פיליפ, מקים אימפריה יוונית במזרח התיכון


ביבליוגרפיה:
כותר: יוון העתיקה
שם ספר: האנציקלופדיה המאוירת לילדים
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1993
הוצאה לאור : כתר הוצאה לאור
בעלי זכויות: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. בראש השער: כל העולם כולו.
2. התוכן: ‬ 
1) אבולוציה - אסטרונומיה. 
2) אסיה - בעלי חיים בארץ ישראל. 
3) בר מצוה - זבובים. ‬ 
4) זוחלים - ימי הבינים. ‬
5) ימים ואוקינוסים - מונגוליה. ‬
6) מוסיקה - ניווט. ‬ 
7) נייר - פורים. ‬ 
8) פחם - קרקע. ‬ 
9) ראש השנה - תרופות. ‬ 
10) אישים - ידיעון - מפתח.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך כרך 4: זוחלים - ימי הבינים.

| גרסת הדפסה | העתק קטע למסמך עריכה | הצג פריטים דומים |

אטלס תולדוט | לקסיקון תולדוט

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית