מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גוף האחראי לביצוע החלטות הקונגרס הציוני. הוא מנה בין 20 ל-25 איש, שנבחרו על ידי חברי הקונגרס הציוני.

חברי הוועד הפועל הציוני בחרו בוועד הפועל המצומצם ובו שבעה חברים, והוא שימש מרכז ההנהלה הציונית.
ועד זה היה גם אחראי לכל המגעים והפעולות השוטפות של ההסתדרות הציונית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה