מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


המישרד הראשי למשק ומינהלה. אחד מהמישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס..

מושבו באוראניאנבורג. טיפל, בין היתר, בהקמת מחנות-ריכוז וניהולם, בבניית מיתקני-ההשמדה והחזקתם, בצבירת רכושם של המגורשים והמושמדים. ריכז את המיפעלים הכלכליים השייכים ל-ס.ס. לרבות מחנות-העבודה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה